ɘliɿqɒ ib omiɿq li ɿɘq oiɿɒɿƚnoɔ lɒ ɒniǫɒq ɒnu ɘɔuboɿƚni ɘlǫooᎮ

1 Aprile 201569 commenti

:ɘmɘiƨƨɒ ɘnuɔlɒ ɘnomɒibɘV .ɘɿqmmɘƨ ib ɘƚɒlɒqmɒɿƚƨ ùiq àƚivon ɘl "ɘɿɒƚnɘƨɘɿq" ɒ onoƚɿɘvib iƨ ɘvob ,ɘlǫooᎮ ɒƨɒɔ ni oƚƚuƚƚɒɿqoƨ ,ɘlɒiɔɘqƨ oƚnɘvɘ nu ɘɿqmɘƨ è ɘliɿqɒ ib omiɿq lI

.oƚlovoqɒɔ ɘƚnɘmɒƚɘlqmoɔ è ƚuoyɒl oɿɘƚni’l ɘʜɔ oƚƚɒʇ li ɿɘq ɘƨƨoʇ non ɘƨ ,iƚɒuƚidɒ omɒiƨ ion iƚƚuƚ iuɔ ɒ ɘlɒnoizibɒɿƚ ɒllɘup ɒ ɘlɒuǫu oƚƚuƚ ɿɘq ɘ oƚƚuƚ ni ɒniǫɒq ɒnu ib ɒƚƚɒɿƚ Iƨ .ɘlǫooǫ.moɔ ɘƚnɘmɒɿuɔiƨ ɒɔɔiqƨ ilɒqiɔniɿq ɘl ɒɿƚ

: + ɘlǫooᎮ ib oliʇoɿq luƨ oƚɒƚɿoqiɿ oƚnɒup oƚiuǫɘƨ ib

yɒboƚ ɘldɒliɒvɒ ,ɘlǫooǫ.moɔ//:qƚƚʜ ɘɔuboɿƚni oƚ buoɿq ɘɿ’ɘw ,ƚiɿiqƨ ƚɒʜƚ nI .ƨbɿɒwʞɔɒd ʞool oƚ ƚnɒƚɿoqmi ƨ’ƚi ƨɘmiƚɘmoƨ ƚud ,bɒɘʜɒ ƨ’ƚɒʜw ƚuodɒ ǫniʞniʜƚ ƨyɒwlɒ ɘɿ’ɘW

.ɘƚnɘmlɒɿɘƚƚɘL .dɘW luƨ ɒɔɿɘɔiɿ ɒl è ɘʜɔ ɒllɘup ni ɒviƚƚɘqƨoɿq ɒɿƚƨon ɒl ɘɿɒidmɒɔ ib obɒɿǫ ni oƚnɘmuɿƚƨ onu ɒǫnɘvib ɘlǫooᎮ.moɔ ɘʜɔ ɒƚƚɘqƨɒ iƨ ɘlǫooᎮ

!ɘliɿqA’b ɘɔƨɘP noud nu ivɿɒɿuǫuɒ bɘ iƚnɘmilqmoɔ i ivɿɒʇ ib imɘƚɘƚƚɘmɿɘq ,oƚnuq oƚƨɘup ɒ oniʇ imɿiuǫɘƨ ɒ iƚiɔƨuiɿ ɘƚɘiƨ iƚƚɒʇni ɘƧ .ɘllɘq ɒɿƚƨov ɒlluƨ “ɒviƚƚɘqƨoɿq ib oidmɒɔ” oƚƨɘup ɘƚnɘmlɒnoƨɿɘq ɘɿɒƚnɘmiɿɘqƨ ɒ iƚƚɘɿƚƨoɔ ɘƚɘɿɘvoɿƚiɿ iv ɘʜɔ ,iɿoƚƚɘl iov ɘƚɘɿɒƨ iƚnɘƚnoɔ onɘm oniƚnɒƚ nu ɘƨɿoᖷ

.ʞnil oƚƨɘup ɒ ,àɿɘƚuiɒ iv ɘʜɔ looƚ obomoɔ nu ɘɿɒvoɿƚ ɘƚɘƚoq ,iɿǫiq ùiq i ɿɘP .ɒviƚƚɘqƨoɿq ɒmiƨɘbɘm ɒl obnɘnɘƚnɒm ɘɿɒƚnɘmmoɔ ɒ oƚivni iV

Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com